Tác giả: OdlingJaxx3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

0 votes
0 answers
130 views
What shape are the diagonals are congruent?

Brijesh Write up 3Page history last edited by Brijesh Patel 11 years, 10 months ago1. The shape you get when you ...

OdlingJaxx3
đăng 1 week ago
6 votes
0 answers
192 views
How do you create a game concept?

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa ...

OdlingJaxx3
đăng 2 months ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA